Privacyverklaring

"Welkom in Nijmegen" wordt uitgegeven door Hans van Meteren in Nijmegen.

Hans van Meteren (hierna:  "we/ons"), gevestigd op het adres Wikke 12, 6663 GH  Lent (Nijmegen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Wikke 12, 6663 GH  Lent (Nijmegen), +31651530445

Hans is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via e-mailadres hansvanmeteren@ gmail.com (haal de spatie na @ weg)

Persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken je persoonsgegevens uitsluitend als, omdat en voor het doel waarvoor je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om een Nieuwsbrief aan te vragen of contact te hebben over het een of ander.
We verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

We vragen of verzamelen geen verdere gegevens dan de hierboven genoemde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze mogelijk in de toekomst uit te brengen nieuwsbrief alleen als je de wens daartoe hebt aangegeven
- Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om op je berichten te kunnen antwoorden
- Je te kunnen contacten als je gebruik hebt gemaakt van het /  de formulier(en) op de website en dan uitsluitend voor de afhandeling van je verzoek(en) daarin.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (rubrieken) van persoonsgegevens:

(Rubriek) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Naam  3 jaar om het onder doel beschrevene te kunnen uitvoeren
Adres 1 jaar om het onder doel beschrevene te kunnen uitvoeren
Telefoonnummer 1 jaar om het onder doel beschrevene te kunnen uitvoeren
E-mailadres 3 jaar om het onder doel beschrevene te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn gewenst voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed genoeg werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. De cookie is niet tot personen herleidbaar. Met het door ons gebruikte cookie wordt voorkomen dat je herhaaldelijk opnieuw moet aangeven akkoord te gaan met ons cookie / privacybeleid.

Bovendien verzamelen we gegevens om inzicht te krijgen in het bezoek aan de site, waarmee we de site kunnen verbeteren.
Hiermee kunnen we onze website verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld zien hoe vaak pagina's worden bekeken, hoe lang en met welke apparatuur of programmatuur die pagina's zijn bekeken. Ook deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. (Matomo)

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De functionaliteit van onze website heeft daaronder niet of nauwelijks te lijden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onze site blijft gewoon werken zonder cookies.

Een programma als Ghostery kan je helpen controle te houden over de cookies die op je computer worden opgeslagen.

Google fonts

Om de site niet op een vorigeeeuwse website te laten lijken gebruiken we Google fonts (letterypen). Om die te kunnen tonen moet er wat anonieme data naar Google worden gezonden en terug. Maar hoe onschuldig ook: het is een uitwisseling van data en daarom noemen we het hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wat volgt zijn algemene bepalingen die we voor de volledigheid opnemen. In ons geval gaat het dus uitsluitend om gegevens die je zelf, door middel van het formulier, met ons deelt of hebt gedeeld.
Je hebt het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hans van Meteren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hansvanmeteren@ gmail.com (haal de spatie na @ weg).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hansvanmeteren@ gmail.com (haal de spatie na @ weg)

Deze pagina werd het laatst aangepast op 06-02-2020.